HISTÓRIA

 

DeD Rimavská Sobota

Vznik nášho DeD datujeme od 07.2004. Od 01.01.2005 je riaditeľkou detského domova Mgr. Erika Gavurová.

 • Sme priamymi nástupcami detského domova Konrádovce a Špeciálnej základnej školy internátnej v Hrachove.
 • Prvý zápis o DeD Konrádovce je z 13.09.1956. Detský domov putoval z Kokavy nad Rimavicou do Jesenského a od augusta 1962 sa usídlil v Konrádovciach. Do r. 1966 bol  detský domov určený len pre chlapcov. Do 01.01.2007 bol riaditeľom detského domova Mgr. Ivan Bábel.
 • Osobitná škola internátna Hrachovo začala svoju existenciu zahájením školského roka 1.okotóbra 1975. Škola bola zriadená z bývalého poľnohospodárskeho učilištia – odbor záhradník. Žiaci  boli presunutí z OŠI z Ratkovej v počte 29. Prvou riaditeľkou školy bola p. Magdaléna Michalovská. Proces transformácie zastihol aj špeciálne školy (ďalej ŠZŠI) pre deti s nariadenou ústavnou výchovou. K 1.9 2004 bola ŠŽŠI v Hrachove  vyradená zo siete školských zariadení. Od 1.7.2004 vzniká Detský domov Hrachovo. Delimitáciou prešlo od MŠ SR do pôsobnosti MPSVaR v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici 30 mentálne postihnutých detí vo veku 11 – 16 rokov a 26 zamestnancov.
 • Oba DeD prešli priestorovou transformáciou. Z klasickej internátnej budovy – Konrádovce a z kaštieľa Hrachovo do rodinných domov. DeD Hrachovo v roku 2006 vyhlásil areál kaštieľa v Hrachove za prebytočný nehnuteľný majetok štát. DeD Konrádovce vyhlásil areál za prebytočný nehnuteľný majetok štátu v roku 2004.
 • Detský domov v Rimavskej Sobote v súčasnej podobe funguje od 01.01.2007, kedy dochádza k zlúčeniu DeD Konrádovce so sídlom v Rimavskej Sobote s DeD Hrachovo, ktorý sa na základe Rozhodnutia vtedajšieho zriaďovateľa ÚPSVaR Banská Bystrica stáva nástupníckou organizáciou.
 • DeD RS (z Konrádoviec) k 31.12.2006 mal tri samostatné skupiny v troch rodinných domoch na území mesta Rim. Sobota.
 • DeD Hrachovo mal k 31.12.2006 štyri samostatné skupiny v troch rodinných domoch – Hrachovo, Poltár a dve v Rimavskej Sobote a profesionálne rodiny.
 • Cieľom bol prechod detí s nariadenou ústavnou výchovou z veľkokapacitných zariadení do bývania a žitia v bežnom prostredí – do rodinných domov, v bežnej zástavbe, kde žijú spôsobom obvyklým pre ich vrstovníkov.
 • DeD RS má od 01.01.2007 šesť rodinných domov, pričom riaditeľstvo sídlilo v  prenajatých priestoroch.
 • Od 01.07.2011 prechádza DeD zo zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVaR v Banskej Bystrici pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
 • V decembri 2012 vzniká samostatná skupina pre mladých dospelých zakúpením trojizbového bytu v bytovom dome Rim. Sobota.
 • Zakúpením rodinného domu v roku 2012,  po nevyhnutných rekonštrukciách, vzniká priestor pre ambulantnú formu starostlivosti o dieťaťa, terapeutickú a odbornú prácu s dieťaťom a jeho rodinou spolu s administratívou.
 • Po desiatich rokoch svojej činnosti má DeD  od 01.09.2015 vlastné sídlo.
 • Kapacita DeD sa od 01.07.2004 k 01.01.2016 zvýšila z 30 na súčasných 72 miest. Personálne z 26 na súčasných 55 zamestnancov.